Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SOS verhuizingen

1. Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SOS verhuizingen. Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de opdrachtgever de Algemene Voorwaarden. 

2. Offertes

 • Alle door ons verstrekte prijzen en condities worden door ons uitsluitend schriftelijk geoffreerd en gelden 14 dagen na offertedatum. Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden ons pas na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
 • Wij hebben het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte of aanbieding genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die wij normaliter aan onze opdrachtgevers in rekening brengen. 

3. Prijzen

 • Al onze prijzen zijn inclusief BTW tenzij in de offerte anders vermeld
 • Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
 • Per offerte door ons opgegeven en door opdrachtgever geaccepteerde prijzen zijn bindend.
 • SOS verhuizingen is ten allen tijde gerechtigd prijsverhogingen door te voeren, mits 14 dagen tevoren kenbaar gemaakt door middel van een algemeen rondschrijven of door her afsluiting van deze overeenkomst met opdrachtgever.

4. Betaling

 • Betaling voor grensoverschrijding op een door SOS verhuizingen aangegeven bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen. Opdrachtgever kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting hanteren.
 • SOS verhuizingen kan de opdrachtgever te allen tijde zekerheid vragen dan wel gedeeltelijke betaling vooraf verlangen bij speciale opdrachten.
 • Bij niet tijdige betaling, zoals opgenomen in de offerte kan de cliënt geen recht op dienstverlening doen gelden.
 • Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder aanmaning in gebreke en zal na de 14e dag na factuurdatum 1,5% vertragingsrente per maand, of gedeelte daarvan verschuldigd zijn.
 • Indien SOS verhuizingen een niet betaalde factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gemaakte binnen – en buitengerechtelijke kosten, daaronder kosten voor juridische bijstand uitdrukkelijk begrepen, voor rekening van de opdrachtgever. De buitenrechtelijk kosten worden gesteld op minimaal 15% van hoofdsom en vertragingsrente. 

5. Levertijden 
Levertijden zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar zijn niet bindend. Als levertijd wordt gerekend de tijd tussen het ophalen van de goederen bij de opdrachtgever, tot aan de eerste aanbieding aan het adres van geadresseerde. 

6. Recht van retentie

 • Alle goederen, gelden en documenten, de laatste in de ruimste zin van het woord, die SOS verhuizingen van opdrachtgever in zijn bezit heeft kunnen tot onderpand dienen voor alle vorderingen ten laste van opdrachtgever. SOS verhuizingen is gerechtigd deze onder zich te houden voor rekening van de opdrachtgever, tot de opeisbare vorderingen van SOS verhuizingen zijn voldaan.
 • Indien de vordering(en) niet voldaan wordt kan het onderpand, minimaal 5 dagen na factuurdatum van de 1e vordering en na aangetekend schrijven aan opdrachtgever, verkocht worden. Indien de opbrengst onze vordering plus gemaakte kosten te boven gaat wordt het meerdere betaald aan de opdrachtgever. Bij mindere opbrengst is het restant direct opeisbaar. 

7. Uitvoering van vervoersdiensten

 • SOS verhuizingen is vrij in de wijze van uitvoering van de hem opgegeven opdrachten, waaronder begrepen de keuze in route, vervoermiddelen en eventuele uitbesteding aan derden.
 • Het vervoer van bepaalde goederen kan geweigerd worden, of aanvaard met uitsluiting van enige aansprakelijkheid voor schade. 
 • Indien goederen opgeslagen worden t.b.v. cliënt geschiedt dit voor diens rekening en risico, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 • Indien goederen niet afdoende verpakt zijn behoud SOS verhuizingen zich het recht voor deze aanvullend te verpakken, de kosten hiervoor worden aan cliënt doorberekend. 

8. Volume berekening

 • Indien SOS verhuizingen de prijs op volume baseert, geld de laadruimte die daarvoor nodig is in de verhuisauto. 
 • Het volume dat wordt aangegeven door de cliënt wordt berekend, de ruimte wordt hiervoor gereserveerd, eventueel meer volume wordt naar het tarief zoals opgenomen in de offerte verrekend. 

9. Verplichtingen van SOS verhuizingen

 • Voor vervoer aangeboden goederen moeten geleverd worden op door opdrachtgever aangegeven bestemming (begaande grond). Tenzij dit schriftelijk is vastgelegd in de overeenkomst. 
 • Ontvangen zaken moeten volgens instructies van opdrachtgever met zorg uitgevoerd worden. Tenzij uitvoering op voor vervoerder onoverkomelijke bezwaren stuit. 
 • Indien gewenst door opdrachtgever zal een getekend ontvangstbewijs afgegeven worden voor in ontvangst genomen en / of afgeleverde goederen. 
 • De aangeboden goederen worden gecontroleerd op aantal colli, gewicht en verpakking. (in dien dit mogelijk is ) Indien er afwijkingen geconstateerd worden met de gegevens van de opdrachtgever zal dit op de vrachtbrief en bewijs van ontvangst vermeld worden. Indien wegens mogelijke vertraging van het vervoer geen controle kan plaats vinden zal dit op het bewijs van ontvangst en de vrachtbrief aangetekend worden. SOS verhuizingen is niet aan het vermelde stukstal of kilo’s gebonden. 

10. Verplichtingen opdrachtgever 

 • Voor vervoer bestemde goederen moeten op de overeengekomen tijd en plaats voor vervoer beschikbaar zijn op de door ons aangegeven wijze. Ook moet opdrachtgever ervoor zorgen dat de goederen op de plaats van bestemming in ontvangst genomen worden. 
 • Goederen moeten doelmatig verpakt zijn. 
 • Gepallettiseerde goederen moeten zodanig aangeleverd worden dat de goederen met de pallet een stabiele eenheid vormen, indien nodig d.m.v. omwikkelen of omsnoeren. Voor laden en lossen moeten adequate hulpmiddelen aanwezig zijn.
 • Opdrachtgever moet de aard van de goederen opgeven voor eventuele toepassing van art. 7.b. 
 • Opdrachtgever dient te zorgen voor een juiste markering, sortering en nummering van goederen, te controleren of het aantal colli c.q. de juiste hoeveelheid ter verlading aangeboden wordt en het goede laad - losadres opgeven. Bij een gebrekkige markering is SOS Verhuizingen niet aansprakelijk voor eventuele vermissing van goederen. 
 • Bij grensoverschrijdend vervoer moet opdrachtgever zorgen voor volledige en naar waarheid ingevulde administratieve bescheiden en douane documenten. 
 • Op goederen vallende belastingen, douanerechten, boeten, verbeurdverklaringen, inbeslagname, onkosten of schade zijn voor rekening van opdrachtgever. 
 • Opdrachtgever moet SOS verhuizingen alle noodzakelijke inlichtingen geven die voor het goede verloop van het vervoer nodig kunnen zijn. Hij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, daarbij uitdrukkelijk begrepen aantallen, gewichten en staat van goederen en verpakkingen en vrijwaart SOS verhuizingen voor alle aanspraken door derden uit hoofde van verkeerde informatie en andere gronden. Dit geldt ook voor het personeel van SOS verhuizingen of door ons ingeschakelde derden. 

11. Schade en aansprakelijkheid

 • SOS verhuizingen is slechts aansprakelijk voor zichtbare materiele schade tijdens het vervoer ontstaan aan verpakkingen en/of goederen. De aansprakelijkheid is beperkt zoals opgenomen in de AVC of CMR condities. Voor goederen met een hogere factuurwaarde zoals computer componenten, kunstvoorwerpen en antiek dient opdrachtgever zich te verzekeren. Zie art. 12. Dat geld ook voor uitbesteedt vervoer of indien wij optreden als expediteur. Bewijslast van de schade ligt bij de afzender. Voor iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is SOS verhuizingen slechts aansprakelijk indien ontstaan door nalatigheid van SOS verhuizingen tot een totaal bedrag per gebeurtenis of samenhangend reeks van gebeurtenissen tot een maximum verzekerd bedrag van euro 4538.00 
 • Voor zover in de vorige alinea aan ons verplichtingen worden opgelegd hoeven wij deze pas na te komen nadat onze wederpartij het door hem aan ons verschuldigde, waaronder hetgeen hij uit andere overeenkomsten aan ons verschuldigd is heeft voldaan.
 • In geval van een onrechtmatige daad van het SOS verhuizingen zijn medewerkers of derden waarvoor SOS verhuizingen rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In gevallen onder schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan euro 90756. per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan van de schade dit direct op de CMR vrachtbrief aan te tekenen en dit via een aangetekend schrijven binnen 5 werkdagen bij ons heeft gemeld.
 • Voor directe – of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door SOS verhuizingen vervoerde goederen zijn wij niet aansprakelijk en opdrachtgever vrijwaart ons in zulke gevallen voor aanspraken van derden.
 • SOS verhuizingen is niet aansprakelijk voor schade: aan glas en andere licht brekende artikelen; aan levende have; bij gebrekkige verpakking van de goederen; aan goederen als gevolg van stormschade, brand of overstroming van berg-, laad-, overlaad af aflosplaatsen; die gevolg is van vertraging in het vervoer; ontstaan ten gevolge van bederf, lekkage, smelting, ontvlamming, ontploffing of verwoesting van de door vervoer aangeboden goederen; temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, indien niet is overeengekomen dat het vervoer zal plaatsvinden in een voor dit doel speciaal ingericht voertuig.
 • SOS verhuizingen is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door officiële controlerende instanties zoals douane. 

12. Verzekering 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt het vervoer, ook indien aan derden uitbesteed, voor rekening en risico van opdrachtgever. SOS verhuizingen kan de goederen desgewenst voor opdrachtgever verzekeren als hij daar nadrukkelijk schriftelijk opdracht voor krijgt. Zie art. 11.a 

13. Uitbesteding werk aan derden
SOS verhuizingen is gemachtigd om een opdracht of gedeelte daarvan door derden uit te laten voeren of als expediteur op te treden. Hiervoor geldt ten opzichte van de opdrachtgever dezelfde verantwoordelijkheid als voor vervoer dat door SOS verhuizingen zelf is uitgevoerd. 

14. Annulering, 
Indien opdrachtgever een gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil annuleren dan is hij, indien wij dit verzoek inwilligen en zonder dat wij tot enig bewijs zijn gehouden ter zake schadevergoeding, een bedrag verschuldigd van 35% van de overeengekomen prijs, vermeerdert met door ons gemaakte kosten. Indien wij bewijzen dat wij een hogere schade hebben geleden zal opdrachtgever deze hogere schade verschuldigd zijn. 

15. Overmacht
Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. 

16. Ontbinding
Mocht een van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst(en) per aangetekend schrijven, ontbonden te verklaren of, naar zijn keus, nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde bedragen worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten ter zake het niet nakomen van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden, daaronder uitdrukkelijk het eigendomsrecht van hulpmiddelen die voor vervoer nodig zijn zoals pallets, opzetranden, containers, etc. 

17. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het ressort Zwolle.

.